วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551

เพลงศีลธรรม ชุด คุณของพระรัตนตรัย

๐๑_พระพุทธคุณ
๐๒_พระธรรมคุณ
๐๓_พระสังฆคุณ
๐๔_กระแสแปรเปลี่ยน